Tin tức & Báo Cáo | Trang chủ » Tin tức & Báo Cáo »

VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đối với CTCPCK HVS Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 162/VSD-LK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày
03/12/2018.
Nay bằng văn bản này, Công ty chúng tôi xin báo cáo Quý Cơ quan về việc VSD thu hồi Giấy
chứng nhận thành viên lưu ký số 102/GCNTVLK ngày 12/01/2009 và Giấy chứng nhận thành viên
lưu ký sửa đổi số 102/GCNTVLK-1 ngày 18/10/2010, 102/GCNTVLK-2 ngày 30/05/2013,
102/GCNTVLK-3 ngày 27/03/2014 và 102/GCNTVLK-4 ngày 22/08/2016 do Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam cấp cho Công Ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam kể từ ngày
03/12/2018.
 
Chi tiết tải file đính kèm từ VSD: tại đây
Và từ HVS tại đây.

    Lượt xem ( 2267)

 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)
 • HNX-I
  580,17 6,07 (1,06%)